Regulamin

Definicje
• Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Restauracja oraz Klient realizujący zamówienie w wybranej przez siebie Restauracji .
• Restauracja Bistro Niezłe Kino reprezentowaną przez Wiktoria Konkol, al. Zwycięstwa 238, 81-540 Gdynia, PL, , kontakt@bistroniezlekino.pl, NIP: 5862351579.
• Klient to osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
• Agent to: PayPro SA (PayPro) Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
• System Informatyczny występujący pod nazwą bistroneptun.pl oraz bistroknedelek.pl to oprogramowanie wykorzystywane przez Restaurację za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić w Restauracji oferowane przez nią produkty i usługi.
• Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
• Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.
• Administrator Danych Osobowych to Restauracja Bistro Niezłe Kino reprezentowaną przez Wiktoria Konkol, al. Zwycięstwa 238, 81-540 Gdynia, PL, , kontakt@bistroniezlekino.pl, NIP: 5862351579
• Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest PayPro SA (PayPro), Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), NIP: 7792369887.
II Postanowienia ogólne
• W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów za pomocą Serwisu Internetowego. Agent, Restauracja oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
• Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez Serwis Internetowy w szczególności na stronie internetowej Restauracji, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
• Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji oraz Agenta. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restaurację lub Agenta na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
• Klient oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe : adres, email oraz numer telefonu są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja może powiadomić o tym fakcie Agenta, który niezwłocznie może usunąć zamówienie Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy państwowe.
• Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Restauracji niezwłocznie po wykryciu faktu o bezprawnym wykorzystaniu swoich danych.
III Przyjmowanie i realizacja zamówień
• Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
• Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
• Restauracja zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożonego zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
• Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Restauracja ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.
IV Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet
• Umowę między Klientem a Restauracją uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
• Restauracja oraz Agent mają prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:
• naruszenia zasad opisanych w punkcie III Regulaminu
• awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
• wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
• w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich, Klient nie posiada zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego,
• Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
• Restauracja potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość e-mailem. Wykonanie przez Restaurację jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
• Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
V Formy płatności
• Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji lub płatność poprzez sieć Internet.
• Uregulowanie należności przez Klienta na rzecz Agenta za pośrednictwem płatności poprzez sieć Internet równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Klienta na rzecz Restauracji .
• W przypadku dokonania zapłaty przez sieć Internet Restauracja przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Agent potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający. W przypadku, gdy Restauracja anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci Internet, Agent na zlecenie Restauracji dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Agenta nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Agenta informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Agenta dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
• W przypadku złożenia przez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja a Agent nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu środków przez Restaurację .
• Agent jako partner Operatora Systemu Płatności online oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Agent oraz Operator Systemu Płatności.
• Agent oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Agenta lub Operatora Systemu Płatności
• Restauracja wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
• W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
VI Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta
• Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację Partnerską Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja przystąpiła do realizacji zamówienia.
• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
• Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone przez Agenta w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Restauracji zlecenia zwrotu środków.
VII Reklamacje
• W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
• Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
• Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści do Agenta www.przelewy24.pl.
• Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
• Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Agent wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
• Agent rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Agent może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
• Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.
VIII Ochrona danych osobowych
• Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych oraz Agentowi, która jest w tym wypadku Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej “Rozporządzeniem”).
• Administratorem Danych Osobowych jest Restauracja Bistro Neptun reprezentowana przez Wiktoria Konkol, al. Zwycięstwa 238, 81-540 Gdynia, PL, , kontakt@bistroknedelek.pl, NIP: 5862351579
• Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 p.3 Rozporządzenia.
• Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
• Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego bistroneptun.pl oraz bistroknedelek.pl. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.
• Restauracja oraz Agent jako Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe mogą przekazywać dane innym podmiotom takim jak: instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu Systemu Informatycznego bistroneptun.pl orez bistroknedelek.pl (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).
• Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisu Internetowego.
• Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.
• Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Klientowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
• Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
• Szczegółowe informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Ochrona Danych Osobowych/Prywatność.
IX Postanowienia końcowe
• W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
• W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
• Agent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
• Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.